Om oss

Støttegruppe for Sudan og Sør-Sudan (SFS)

Støttegruppe for Sudan og Sør-Sudan (SFS) ble stiftet på Bislet Høgskolesenter 11. desember 1993. Initiativet ble tatt av engasjerte personer som hadde arbeidet i landet eller på andre måter var engasjert i regionen. Med kunnskap til landets utfordringer kjente de et sterkt ønske om å gjøre noe aktivt for å bidra til fred. 9.juli 2011 ble landet delt i to; Sudan og Sør-Sudan, og SFS vil fokusere på utviklingen i begge landene da det fremdeles er en stor utfordring å etablere fred og forsoning.
Støttegruppas formål

SFS skal arbeide for fred, menneskeverd, menneskerettigheter og demokratisk utvikling i Sudan og Sør-Sudan ved at:

  1. SFS skal være en pålitelig informasjonskilde om lokalsamfunnenes behov og utvikling i Sudan og Sør-Sudan.
  2. SFS støtter det sivile samfunn og deres folkelige engasjement.
  3. SFS skal ha en pådriverolle overfor NGO’er og norske/sudanske myndigheter.
  4. SFS skal engasjere stadig flere i Norge til felles innsats for fred og utvikling i Sudan og Sør-Sudan

Medlemskap

Medlemskap i SFS er åpen for alle som slutter seg til vedtektene og betaler den årlige kontingenten.

Per april 2012 har SFS ca. 140 registrerte medlemmer og målet er å øke dette antallet. Et større medlemstall vil øke organisasjonens innflytelse og gi større slagkraft i arbeidet.
Aktiviteter

SFS har som mål å gi informasjon om utviklingen i Sudan og Sør-Sudan gjennom en oppdatert internettside og ved gjennomføring av seminarer. De siste årene har det normalt vært arrangert et semimar på høsten og ett i forbindelse med årsmøtet om våren. Dette er aktiviteter som Støttegruppa ønsker å fortsette med, men er avhengig av økonomisk støtte fra Norad/Utenriksdepartementet (UD) til dette.

Via e-post sender SFS ut Nyhetsbrev til medlemmene 4 ganger per år.

SFS har i flere år hatt leder- og sekretæransvar for Sudan Forum. Dette er en møteplass hvor de frivillige norske organisasjonene som arbeider i Sudan/Sør-Sudan utveksler informasjon og erfaringer og sammen kan møte representanter for Utenriksdepartementet.

Adresse

Støttegruppe for Sudan og Sør-Sudan
c/o Marit Hernæs,
Jegeråsen 37
1362 Hosle

Org.nr. : 984 308 299