SFS sine vedtekter

Vedtekter for Støttegruppe for fred i Sudan

Vedtatt under stiftelsesmøte på Bislett Høgskolesenter den 11.desember 1993. Revidert under årsmøtet 20.august 2002 og 8.april 2006 og 20. mars 2010.og 27. april 2013.

 

Støttegruppe for Sudan og Sør-Sudan (SFS)    Vedtekter

Vedtatt under stiftelsesmøte på Bislett Høgskolesenter den 11. desember 1993. Revidert under årsmøtet 20. august 2002, 8. april 2006 og 27. april 2013.

  1. Formål SFS skal arbeide for å styrke fred, menneskeverd, menneskerettigheter og demokratisk utvikling i Sudan og Sør-Sudan ved at: 1. SFS skal være en pålitelig informasjonskilde om lokalsamfunnenes behov og utvikling i Sudan og Sør-Sudan. 2. SFS støtter det sivile samfunn og deres folkelige engasjement. 3. SFS skal ha en pådriverrolle overfor NGO-er og norske/ sudanske og sør-sudanske myndigheter. 4. SFS skal engasjere stadig flere i Norge til felles innsats for varig fred og utvikling i Sudan og Sør-Sudan.
  2. Medlemskap Alle som slutter seg til vedtektene til Støttegruppe for Sudan og Sør-Sudan kan bli medlemmer ved å betale kontingent. Man strykes fra medlemslisten ved å melde seg ut eller ett år etter ikke innbetalt kontingent.
  3. Organisering Støttegruppen har generalforsamlingen som sitt høyeste organ. Generalforsamlingen behandler regnskap, årsmeldinger, arbeidsplan og budsjett og velger styre samt nødvendige utvalg. Styret består av minst fem og inntil ti personer. Styret kan fatte vedtak når halvparten av de valgte styremedlemmene er til stede. Styret organiserer daglig drift, forvalter Støttegruppens midler og ivaretar Støttegruppens anliggender i samsvar med vedtektene.

Generalforsamlingen nedsetter en valgkomite som består av tre medlemmer. Valgkomiteen fremmer forslag til styret på medlemmer til styret, leder av SFS, revisor og 3 medlemmer til valgkomite.

Årlige valg foretas slik: • Valg av styreleder. Styreleder velges i særskilt valg. • Halvparten (4 eller 5) av styremedlemmene velges for to år om gangen. • Generalforsamlingen velger revisor som ikke er medlem av styret. • Generalforsamlingen velger valgkomite på 3 medlemmer.

Vedtektsendring krever ¾ flertall i generalforsamlingen, andre vedtak i styre og generalforsamling krever alminnelig flertall. Alle medlemmer som har betalt kontingent, kan møte på generalforsamling og avgi stemme. Generalforsamlingen holdes hvert år innen utgangen av april og kalles inn med minimum 14 dagers varsel. Ekstraordinær generalforsamling skal innkalles hvis 10 % av medlemmene ønsker det.

  1. Økonomi Generalforsamlingen fastsetter kontingenten. Kontingenten skal dekke styrets driftsutgifter. Utgifter til foreningens målsettinger skal finansieres særskilt.
  2. Signatur Støttegruppen tegnes av styreleder eller to styremedlemmer i fellesskap.
  3. Oppløsning Oppløsning av Støttegruppen skal skje ved ¾ flertall av de avgitte stemmer ved skriftlig uravstemning. Eventuelle midler overføres til den eller de organisasjoner som styret bestemmer.