Bistands-Norge jubler for ny minister

Hentet fra Bistandsaktuelt 17.01.18 | Av Martin Skjæraasen og Jan Speed

– Dette er som å komme tilbake til røttene, sa Nikolai Astrup da han overtok den berømte «nøkkelen» til sitt nye kontor av utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide onsdag ettermiddag.

39-åringen er utdannet statsviter, med bachelorgrad i internasjonal politikk fra 2000 og mastergrad i europeisk politikk og styring fra 2005, begge fra London School of Economics and Political Science.

Astrup har sittet på Stortinget siden 2009, ledet Oslo Høyre siden 2012 og kommer rett fra vervet som leder for Stortingets finanskomite. Utdanningen vil komme godt med i den nye jobben, forteller han. Det gjør også hans næringspolitiske erfaring.

– Norge er tungt til stede i mange land, gjennom Norfund og andre patnere, og det må fortsette. Det er avgjørende å mobilisere privat kapital til utviklingsland. Heldigvis går det riktig vei. De private kapitalstrømmene øker og og bistandens andel av kapitalstrømmene blir mindre, selv om bistanden har økt. Og det er postivt, for skal vi skape vekst, utvikling og jobber, er vi avhengig av å få til dette i enda større grad enn nå, sier Astrup til Bistandsaktuelt.

Astrup viser til den enorme befolkningsveksten i Afrika sør for Sahara. I 1990 bodde det om lag 230 millioner mennesker sør for Sahara, i dag én milliard, i 2050 to milliarder.

– Man må skape anslagsvis 20 millioner jobber i året, og da trenger vi privat kapital. Det er viktig for fred, forsoning, velferd, vekst og utvikling i disse landene. Så det må Norge absolutt være en pådriver for, sier Astrup.

Dette er poenger han også tar opp i sin første kronikk som utviklingsminister. 

Overraskelse

Noen timer tidligere hadde Erna Solbergs presentert sin nye regjering foran et lite hav av journalister, partifeller og nysgjerrige på Slottsplassen. En av de største overraskelsene var den nye utviklingsmininsteren.

Etter at denne posten ble avviklet da Solberg-regjeringen overtok etter valget i 2013, har fagmiljøet og opposisjonen kjempet innbitt for at den skulle gjenopprettes. Senest i forrige uke sluttet 50 organisasjoner seg til et opprop med krav om at stillingen skulle gjeninnføres.

Derfor ble onsdagens utnevnelse av mange sett på som en seier.

– Det er veldig bra at Høyre nå setter en av sine virkelig tunge politikere på dette feltet. Det er viktig i seg selv. Astrup har også et sterkt engasjement for miljøspørsmål. Det borger for at bærekraftsmålene blir høyt prioritert, sier KrFs generalsekretær Hilde Frafjord Johnson til Bistandsaktuelt. 

Lover reform

KrFs tidligere utviklingsminister tror 39-åringens finanspolitiske bakgrunn vil komme godt med i hans nye jobb.

– Med sin faglige tyngde håper jeg Astrup vil ta tak i bistandsforvaltningen med en gang, der er en gjennomgripende reform helt nødvendig, sier hun.

Uten å gå i detalj skriver Astrup i sin første kronikk som utviklingsminister  at «Regjeringen vil reformere organiseringen av norsk utviklingspolitikk, og det betyr at vi må se nærmere på rolledelingen mellom Utenriksdepartementet, Norad og andre aktører».

Hvordan denne rolledelingen blir, vil hverken han eller Ine Marie Eriksen Søreide foreløpig si stort om. Men etter nøkkeloverleveringen fortalte utenriksministeren at den  «i stor grad vil følge arbeidsdelingen som har vært når det har vært en egen utviklingsminister i Utenriksdepartementet».

Frieri til KrF?

Det er lenge blitt spekulert i om Høyre skulle gjenopprette utviklingsministerposten for sikre et godt samarbeidsklima med KrF. På spørsmål om utnevnelsen gjør det mer attraktivt å slutte seg til regjeringen ved et senere tidspunkt, svarer Frafjord Johnson:  

– KrF har valgt å være i konstruktiv opposisjon i Stortinget. Denne posisjonen gir oss også stor innflytelse, både på utviklingspolitikken og andre områder. Det vil vi utnytte. Spørsmålet om regjeringsdeltakelse dreier seg om helheten i politikken og hvor en kan få best gjennomslag, ikke en egen statsrådsutnevnelse.

Redd Barna fornøyd

Ifølge Frafjord Johnson har Norge uten en egen utviklingsminister hatt en svakere stemme i mange utviklingsrelaterte fora – der statssekretærer ofte har møtt.

– Når det nå endelig kommer en minister på plass, endres dette. Jeg håper også at de utenrikspolitiske og strategiske egeninteressene i mindre grad vil overstyre prioriteringene på bistandsområdet når en egen utviklingsminister styrer feltet, sier den tidligere utviklingsministeren.

Også Redd Barna er fornøyd med at en utviklingsminister nå er på plass igjen.

– En utviklingsminister er helt nødvendig for at Norge skal kunne være med og ta internasjonalt lederskap på utviklingsfeltet, sier Gunvor Knag Fylkesnes, leder for politikk og samfunn i Redd Barna.

Menneskerettigheter

Fylkesnes håper Astrup blir en tydelig forkjemper for menneskerettighetene, utdanning og helse. Den nye utviklingsministeren må være en pådriver for at fattige land finansierer egen utvikling gjennom skatt og bekjempelse av kapitalflukt og korrupsjon, mener hun.

– En utviklingsministers mandat er først og fremst å stå ved de fattige i verdens side, og ikke la norske sikkerhets-, næringslivs- eller innvandringspolitiske hensyn få forrang i utviklingspolitikken. Astrup har her en veldig viktig jobb å gjøre også innad i regjeringen, sier hun.

Kirkens Nødhjelp håper at Astrups finanspolitiske bakgrunn har gitt ham viktig kunnskap om blant annet kapitalflukt og skatteunndragelse, som hvert år tapper fattige land for enorme ressurser.

– Hvis Astrup jobber for å snu denne negative trenden, vil Norge kunne bidra til et historisk løft mot fattigdom og ulikhet, sier Lisa Sivertsen, leder for politikk og samfunn i Kirkens Nødhjelp.

Miljøstiftelsen ZERO håper den nye utviklingsmininsteren får næringslivet med seg i kampen mot klimaendringer.

– Vi håper Astrup lar norske selskaper og investorer bruke sin kompetanse og kapital for å bidra til at framvoksende økonomiers økende energibehov dekkes av fornybare energikilder, sier Marius Holm, leder i Miljøstiftelsen ZERO.

Rikest på Stortinget

Nikolai Astrup har en formue på 337 millioner kroner og er Stortingets aller rikeste politiker. Ifølge Dagbladet kommer pengene primært fra investeringsselskapet Pactum, som er bygget av faren Eivind Astrup.

Den nye utviklingsministeren valgte imidlertid å utdanne seg til statsviter med fokus på internasjonale forhold. Da han tidligere ledet Høyres programarbeid, snakket Astrup med Bistandsaktuelt om norsk utviklingspolitikk.

I det intervjuet sa Astrup blant annet:

  • – Hvis bistanden vår skal være effektiv, må det være en vilje hos mottakerlandene våre til å respektere menneskerettighetene.
  • – (…) vi bruker jo anslagsvis 34 milliarder på bistand neste år, og da er det utrolig viktig at vi klarer å få mest mulig ut av den bistanden. Vi slår tydelig fast at vi skal videreføre et høyt nivå på norsk bistand. Så dette er ikke et argument for å kutte. Den debatten føler jeg er forbi. Men det betyr ikke at all norsk bistand er effektiv. Og når det er snakk om så mye penger, er det desto viktigere at vi  prioriterer hardt og er kritiske til hvordan vi bruker de pengene.
  • – Jeg tror vi vektlegger i større grad enn Ap at næringslivet må involveres og at vi må legge til rette for investeringer. Og vi har jo vist at vi ønsker en større tematisk og geografisk konsentrasjon av norsk bistand, for å få mer ut av pengene.

https://www.bistandsaktuelt.no/nyheter/2018/krf-fornoyd-med-astrup/