KLP ber Aker BP om å gå i dialog med Orrön Energy- KLP expects Aker BP to engage with Orrön Energy

2.5.2024

Torsdag 30. april er det generalforsamling i Aker BP. Der ligger det et forslag som selskapets eiere må ta stilling til. Forslaget er knyttet til Aker BPs oppkjøp av Lundin Energy ABs olje- og gassvirksomhet i Norge. Oppkjøpet ble annonsert 21. desember 2021.

Lundin Energy AB har nå skiftet navn til Orrön Energy og er i Sverige anklaget for å bidra til alvorlige og systematiske menneskerettighets- og folkerettsbrudd i Sudan. Det pågår en straffesak ved tingretten i Stockholm hvor to tidligere toppledere av Lundin Energy er tiltalt for å ha medvirket til bruddene.

Det er Norsk Folkehjelp som har fremmet forslaget som lyder slik:

  • Aker BP går i dialog med interessenter for å forklare Aker BP’s posisjon og responderer til bekymringene som ofrene har, med mål om å oppnå en løsning begge parter kan eniges om.
  • Aker BP går i dialog med Örron Energy og deres aksjonærer om hvordan de skal betale erstatning til ofrene i Sør-Sudan dersom de blir dømt i Stockholms tingrett.

KLPs vurdering av saken er at forslagets andre avsnitt er i tråd med de forventningene som stilles i åpenhetsloven og herunder FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. KLP støtter derfor andre avsnitt i forslaget basert på følgende begrunnelse:

Det har lenge vært kjent at Lundin Energy i Sverige er anklaget for å bidra til alvorlige og systematiske menneskerettighetsbrudd og folkerettsbrudd i Sudan i perioden 1997 til 2003.

KLP og KLP-fondene (heretter KLP) har et mål om å fremme en langsiktig og bærekraftig verdiskapning i de selskapene KLP investerer i. Dette innebærer å påvirke selskapene gjennom aktivt eierskap hvor dialog og stemmegivning på generalforsamlinger er de viktigste virkemidlene. Dette er i tråd med blant annet OECDs Responsible Business Conduct for Institutional Investors hvoretter KLP er forventet å bruke sin innflytelse og søke å påvirke selskaper i porteføljen til å forebygge eller redusere negativ påvirkning på mennesker og miljø. Det samme fremgår av forventningene i åpenhetsloven.

Denne saken knytter seg til Aker BPs oppkjøp av Lundin Energy ABs (Lundin Energy) olje- og gassvirksomhet i Norge. Det foreligger anklager om at Lundin Energy bidro til alvorlige og systematiske menneskerettighetsbrudd og folkerettsbrudd i Sudan i perioden 1997 til 2003. Angivelig 160 000 personer skal ha blitt fordrevet med vold og 12 000 personer drept.

Norsk Folkehjelp har sammen med andre sivilrettsorganisasjoner klaget Aker BP ASA og Aker ASA inn til OECDs Kontaktpunkt i Norge. Det er anført at fusjonen mellom Aker BP ASA og Lundin Energy Norway vil føre til at ofrene i Sør-Sudan er unntatt retten til effektivt rettsmiddel. OECDs Kontaktpunkt har tatt deler av klagen til behandling, hvilket omhandler forventningene til selskapenes aktsomhetsvurderinger i forbindelse med transaksjonen. Slutterklæring er foreløpig ikke avsagt.

KLP har klare forventinger til at alle selskaper i porteføljen gjør inngående vurderinger av risiko for negativ påvirkning der det er snakk om mulige grove og systematiske brudd på grunnleggende menneskerettigheter. I denne saken vises til at det har vært massiv mediedekning av anklager om grove brudd i Sør-Sudan før det ble tatt ut tiltalebeslutning i Sverige, kun et par uker før annonseringen av oppkjøpet den 21. desember 2021.

Aktsomhetsvurderinger flytter ikke ansvar fra enheten som er årsaken til de negative konsekvensene, over på selskapet som den har forretningsforbindelse med, jf. Kapittel II i OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper. Selskaper i forretningsforhold har likevel et selvstendig ansvar for å bruke sin innflytelse og oppfordre det selskapet som (muligens) har begått eller vil begå lovbrudd, til å forebygge eller redusere negativ påvirkning. Det er denne handleplikten som også ligger i forslag til vedtak fra Norsk Folkehjelp.

Retten til et effektivt rettsmiddel er en menneskerettighet i seg selv, jf. FNs menneskerettserklæring artikkel 8, FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 2 tredje ledd og Den europeiske menneskerettighetskonvensjon artikkel 13. Retten til effektivt rettsmiddel er avgjørende for å beskytte de øvrige menneskerettighetene, og er inntatt som en av de tre fundamentale pilarene i FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Den ble også videreført i OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper, og er nå kodifisert i åpenhetsloven. En fusjon eller oppkjøp av et selskap kan, avhengig av de konkrete omstendighetene, være knyttet til negativ påvirkning, for eksempel på retten til et effektivt rettsmiddel. Det vises blant annet til at OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv (2018) påpeker at risikokartlegginger bør oppdateres når selskapet gjør store endringer, som fusjoner og oppkjøp.

Grunnet alvorligheten og omfanget i disse anklagene forventer KLP på prinsipielt grunnlag at det i transaksjoner som foreligger her, utvises særlig aktsomhet. KLP forventer at Aker BP har iverksatt egnede tiltak og brukt sin påvirkningskraft til å forebygge og redusere pågående og mulige rettsbrudd hvor det er relevant. Dette kan innebære å gå i dialog med Lundin Energy om å sikre (mulige) ofre i Sør-Sudan retten til et effektivt rettsmiddel.

Styret i Aker BP opplyser generalforsamlingen om at Aker BP er opptatt av å respektere grunnleggende menneskerettigheter og sørge for bærekraftig virksomhetsutøvelse, og at dette er reflektert i selskapets etiske retningslinjer og i dets policy for menneskerettigheter. Det vises videre til at Aker BP støtter OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, og at etterlevelsen av de etiske retningslinjene følges løpende opp av selskapets styre og daglige leder.

KLP vil først og fremst anerkjenne selskapets uttalte tilnærming til å respektere menneskerettighetene. Dette er en riktig og viktig ambisjon som reflekterer KLPs forventninger til selskapet. KLP savner likevel mer informasjon om hvilke konkrete aktsomhetsvurderinger som ble gjort på tidspunktet for oppkjøpet.  KLP har vært i dialog med Aker BP for å få informasjon om dette. Den informasjonen som er mottatt så langt har ikke vært tilfredsstillende.

KLP mener at forslag til vedtak fra Norsk Folkehjelp er en konkretisering av det ansvaret som allerede påligger Aker BP etter ovenfor nevnte forventninger og prinsipper, og som nå også er kodifisert i norsk lov. Dersom dette ikke allerede er gjort, bør Aker BP gjennomføre tiltaket som foreslått. Det at straffesaken i Sverige ikke er avgjort bør ikke være til hinder for at tiltaket iverksettes.

KLP ser frem til å fortsette dialogen med Aker BP om dette viktige arbeidet.

http://sudansupport.no/wp-content/uploads/2024/05/Bakgrunn-Lundin-Aker-NCP.pdf
http://sudansupport.no/wp-content/uploads/2024/05/Forslag-til-Generalforsamlingen-i-Aker-BP-1-1-2.pdf

Kilde: KLP ber Aker BP om å gå i dialog med Orrön Energy – KLP.no

Source: KLP expects Aker BP to engage with Orrön Energy – KLP – English