Referat fra Årsmøte i SFS 1. april 2017

Referat fra Årsmøte i SFS 2017 (pdf)

Kirkens Nødhjelp, Bernard Getz gate 3, Oslo

Møtet ble åpnet kl 15.00 og avsluttet kl. 17.15. 30 medlemmer var til stede.

 

 

 1. Godkjenning av innkalling

Innkalling og saksliste ble godkjent.

 

 

 1. Valg av møteledelse

Guro Huby ble valgt som møteleder.

 

 1. Valg av sekretær og tellekorps

Helene Glomnes ble valgt som referent.

Hilde Gaasholt Ding og Stein Erik Horjen ble valgt som tellekorps.  

 

 1. Gjennomgang av Årsmelding.

Det sittende styret og deres arbeidsoppgaver ble kort presentert. Årsmeldinga ble gjennomgått av Marit Hernæs og godkjent av årssamlingen.

 

 1. Arbeidsgruppas instilling v/Mustafa Trond Smistad

Ved årsmøtet i fjor ble det nedsatt ei arbeidsgruppe som følge av en sak om forslag om nedleggelse og revurdering av SFS sitt mandat. Arbeidsgruppa har bestått av: Mustafa Trond Smistad, Anders Breidlid, Guro Huby og Ingrid Kanda Kanda Fløistad. Vara: Gerd Gaasholt.

 

Mustafa Trond Smistad gjennomgikk gruppas instilling.

 • Det har vært enighet i gruppa om at SFS ikke bør nedlegges.
 • Det var reell uenighet gruppa på ett punkt, fokuset på Sør-Sudan og Sudan. Tre av fire i arbeidsgruppa ønsket hovedfokus på Sør-Sudan og navneendring til Støttegruppe for Sør-Sudan.
 • Det ble også et møte som vurderte vedtektene og formålsparagrafen har blitt vurdert.
 • Håp om at årsmøtet kommer fram til gode rammer for videre arbeid for SFS.

 

Diskusjon:

 • I fjor ble styret bedt om å vurdere oppgaver opp mot ressurser. Litt overasket over å se at det er mye fokus på vedtekter, men litt lite på oppgaver. Ser ikke behov for å endre vedtektene, altså heller ikke navn. Men ser fram til å høre mer om hva styret tenker om handlingsplan.
 • Støtter også at Sudan fortsatt inkluderes. Sudanforum har skiftet navn til Forum for Sudan og Sør-Sudan. Unaturlig å endre navn når UD og andre ser på landene sammen.
 • Vi har hatt en grundig debatt i arbeidsgruppa der flertallet mener at vi burde ha fokus på Sør-Sudan. Dette er en liten organisasjon, og å ha ambisjon om å dekke både Sør-Sudan og Sudan er urealistisk. Man kunne vurdere å inkludere Uganda der det nå er en voksende populasjon av Sør-Sudanske flyktninger?
 • Har fått mer innsikt etter dagens seminar med foredrag om Nubafjellene. Men, forståelsen ved støtte til arbeidsgruppas flertall var at det ikke er noe poeng å jobbe med myndighetene i Sudan. Ønsket en tydeligere spesifisering av hvordan man kan jobbe mer politisk.
 • Støtter forslaget om å jobbe med både Sudan og Sør-Sudan. De to landene er sammensveiset både historisk og politisk.
 • Forståelse for arbeidsgruppas flertall. Skulle man velge, ville Sør-Sudan være mest naturlig. Det har alltid vært overambisiøst å jobbe med begge.
 • Støtter forslaget om at vi må jobbe med de to landene. Det er mange flyktninger fra Sudan som nå er i Sør-Sudan. På samme måte er det mange flyktninger fra Sør-Sudan i Sudan.
 • Ambisjonsnivå bør ikke stå sterkt som argument. Vi er en liten gruppe, men bør ha høye ambisjoner. Vi gjør det vi kan til en hver tid. Noen ganger er det lite, noen ganger er det litt mer enn lite. Å endre formålsparagrafen ut fra at oppgaven blir for krevende sett i lys av dagens kontekst, blir meningsløst. Jeg foreslår at vi støtter massivt opp om at det som er blir stående.
 • Både i sør og i nord, har jeg opplevd at det å få mennesker til å komme sammen har ført til bånd og utvikling. I tillegg har jeg også fått støtte fra personer som Jens-Petter Kjemperud og Gunnar Sørbø om viktigheten av å se på hele området som styrker synspunktet om at det bør bli stående som det er.
 • For ett år siden var det ei gruppe som foreslo nedleggelse. Debatten ble avslutta med et årsmøtevedtak. Nå høres det ut som om vedtaket handlet om fokuset skulle være på Sør-Sudan og Sudan. Gruppa ble opprettet på bakgrunn av noe mer enn fokus på de to landene. Ser at det er gode grunner for å beholde det som det er.
 • I 2011 ble det oppretta ei gruppe som skulle vurdere om SFS skulle legges ned eller ikke. Det var ikke framme da denne saken på nytt ble diskutert fjor. I 2012 ble det ikke noe tema, men om man skulle jobbe med Sudan eller Sør-Sudan kom fram som en sak. Det ble ansett at det ikke var fred hverken i Sudan eller Sør-Sudan og begge disse landene må ses I sammenheng. Vi kan være en pådriver, men har ikke ambisjoner om å kunne skape fred alene. Det bør være samsvar mellom SFS og Forum for Sudan og Sør-Sudan, der SFS utgjør sekretariatet og har ledelsen.
 • La oss være takknemlige for at det finnes ei gruppe som denne i Norge. Områder i Sudan er fortsatt viktig for stabil fred i Sør-Sudan. Ønsker at både Sudan og Sør-Sudan skal være i fokus.
 • Vi diskuterer ikke en ny organisasjon, og da er det ikke noe poeng å endre navn. Det å ta bort et navn kan ha negative konsekvenser.
 • Det har stått klarere og klarer at vi gjennom dette nettverket har holdt liv i engasjementet for Sør-Sudan og Sudan. Vi får tydelige tilbakemeldinger på at det å jobbe for Sør-Sudan og Sudan hadde vært mye tyngre uten SFS. Vi er med å løfte en sak. Vi har en viktig stemme inn til UD og Norad og har hatt en ganske stor betydning for at Sør-Sudan og Sudan også er på kartet. Vi har kompetanse og tyngde. Å holde på engasjementet er en god ambisjon.
 • Det er ikke mer enn tre-fire år siden vi skiftet navn. I realiteten er det Sør-Sudan vi konsentrerer oss om og det er bedre at navnet reflekterer det. Vanskelig å forestille seg at vi vil ha noen innvirkning på myndigheter i Sudan. Men gruppa gjør absolutt en viktig jobb.
 • Etter det vi lærte om Nubafjellene mener jeg at vi ikke burde endre navnet. Disse områdene bør ikke havne utenfor organisasjonens omsorgsmandat.
 • Vi må se dette i sammenheng med historia. Sør-Sudan kopierer jo det Sudan har gjort tidligere. Disse landene henger sammen og det er fortsatt områder der ting ikke er avklart. Det er fortsatt ikke fred i Nuba og andre områder. Det er ‘unfinshed business’ i CPA. Vi må unngå at denne gruppa oppleves som partisk.
  • Endring av navnet betyr ikke at vi ikke kan jobbe i grenseområder.

 

 

Votering:

Det opplyses om at eventuelle forslag om vedtektsendringer må meldes inn som egen sak i forkant av årsmøtet i henhold til frister, for å kunne behandles av Årsmøtet.

 

 

 

Forslag til vedtak: Støttegruppa for Sudan og Sør-Sudan endrer navn til Støttegruppa for Sør-Sudan.

 

Forslaget falt.

 

 

 

 

 

Forslag til vedtak: Forslaget fra arbeidsgruppa oversendes til styret. Styret må melde tilbake innen neste årsmøte.

 

Forslaget vedtatt.

 

 

 

 1. Styrets handlingsplan

Presentasjon av handlingsplanen ved Arthur Høyen. Handlingsplanen likner det som har vært tidligere.

 • I veldig mange år har vi hatt besøk av Paride Taban, og ønsker å formidle at Taban har sett det som et fristed å få komme til Norge i mars/april. Fint å kunne ha årsmøte i sammenheng med Norwegian Friends of Kuron.
 • Gruppa var helt tydelig på at Sør-Sudan skal prioriteres, det er fint at dette reflekteres i handlingsplanen.

 

 

Handlingsplanen ble godkjent av årsmøtet.

 

 

 

 1. Regnskap og budsjett

Hans Petter Storemyr gjennomgikk vedlagte regnskap for 2016 og budsjett for 2017.

 • 15 nye har meldt seg inn i januar-februar 2017.
 • Spørsmål til årsmøtekostnader og Nuba-fjell studietur
  • I fjor gikk vi i underskudd på årsmøtet, dette ville vi unngå i år.
  • Turen til Nuba-fjellene ble dyrere enn planlagt fordi det ble forsinkelser som gjorde at en ekstra flybillett måtte kjøpes.

 

 

Regnskapet og budsjett ble godkjent av årsmøtet ved akklamasjon.

 

 

 

 1. Valg

Leder av valgkomiteen framla forslag.

 • Valgkomiteen stilte spørsmål ved om det er nødvendig å være så mange som ti i styret. Kan folk som ikke er i styret ha mer ansvar? En henstilling til styret og neste valgkomite om å se på muligheten av å være litt færre i styret.

 

 

 

Følgende styremedlemmer gikk ut og ble takket av:

·       Linda Thu

·       Kjell Håkon Salicath

·       Arthur J Høyen

 

Følgende nye medlemmer ble valgt inn i styret for to år:

·       Henrik Stabell

·       Hilde Gaasholt Ding

·       Richard Omondi

 

Marit Hernæs ble valgt som leder for ett år.

 

Johnny Thorsen ble valgt som revisor for ett år.

 

Kjell Håkon Salicath hadde sagt seg villig til å fortsette med å ha med regnskapsansvar, og ble valgt til dette. Han innkalles til styremøtene.

 

Følgende ble valgt til valgkomite for ett år:

·       Stein Erik Horjen

·       Camilla Aschjem

·       Egil Hauge