Referat fra årsmøtet 21. mai 2022

 

Protokoll årsmøte Støttegruppe for Sudan og Sør-Sudan
Dato: 21.mai 2022
Sted: Torshov kirke, Oslo
Sakliste til årsmøtet:
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste godkjennes.
2. Valg av møteleder
Vedtak: Arthur Øyen velges til møteleder
3. Valg av sekretær og tellekorps
Vedtak: Ingrid Rostad velges til referent, behov for tellekorps ses an.
4. Årsmelding
Leder Marit Hernæs gikk gjennom årsmeldingen for 2021. Bemerket at det har vært en betydelig utvikling i både Sør-Sudan og Sudan siden årsskiftet. Orienterte om de digitale årsmøtene og begrunnelse for tidspunkt for årsmøte, ønske om å ha årsmøtet før påske framover. Redegjørelse om arbeidet i Sudan Forum, styremøter, arrangement, dokumentasjonsprosjektet og øvrig arbeid med blant annet flyktninger og kommunikasjon. Utfordringer med å hente inn kontingent fra medlemmer.
Vedtak: Årsmeldingen godkjennes
5. Styrets handlingsplan det kommende året
Leder Marit Hernæs orienterte om handlingsplanen for det kommende året, som har hovedfokus på videreføring av arbeidet som gjøres fra før.
Vedtak: Handingsplanen godkjennes
6. Regnskap for 2021 og budsjett for 2017
Kjell Håkon Salicath la fram regnskapet for 2021. Diskusjon om medlemstall og innkreving av kontingent. Positive tilbakemeldinger fra Fritt Ord på regnskapet fra arrangement.
Leder Marit Hernæs orienterte om budsjettsituasjonen. Støtte og utgifter i forbindelse med reise til Sør-Sudan er uavklart og SFS har etter årsmøtepapirene ble sendt ut er tildelt 20 000 kroner fra Fritt Ord til konferanse.
Vedtak: Regnskapet tas til orientering.
7. Valg
Linda Thu la fram valgkomiteens innstilling. Orienterte først om prolongeringen av deler av styret som ble gjort under korona.
INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN I SFS TIL ÅRSMØTE – 21.mai 2022
Siden det ikke var årsmøte i SFS i 2020, foreslo valgkomiteen til årsmøtet 2021 prolongeringer med ett år for fire styremedlemmer fram til årsmøtet 2022 og ett medlem valgt for ett år. Dette for at vi skulle komme i rute.
I henhold til vedtektene skal styret består av minst 5 og inntil 10 representanter som er valgt for to år. Leder velges separat for ett år.
STYREMEDLEMMER:
Styremedlemmer valgt for perioden – 2021-2023:
• Signe Fyhn
• Maria Lausund
• Justin Gwolo
• Hisham Yousif
Styremedlemmer på valg – 2022:
• Martin Berge Jr
• Hans-Petter Storemyr
• Ingrid Rostad

Styremedlemmer – valgkomiteens innstilling – 2022-2024
• Martin Berge Jr – gjenvalg
• Hans-Petter Storemyr – gjenvalg
• Ingrid Rostad – gjenvalg
• Ketil Vaas -NY
• Øivind Engh – NY

Hilde Ding, Håkon Salicath og Helge Westborg ble takket av leder Marit Hernæs. De stilte ikke til gjenvalg.

Styret konstituerer seg med kasserer.
LEDER:
Forslag – leder gjenvelges for ett år fram til årsmøtet 2023
• Marit Hernæs – leder

VALGKOMITE
Generalforsamlingen foreslår kandidater og velger valgkomite på 3 medlemmer.
Valgkomiteen 2022
Kristin Tønnessen Berg Arthur Høyen Linda Thu

Vedtak: Valgkomiteens innstilling til styre vedtas ved akklamasjon.
Linda Thu, Arthur Høyen og Kjell Håkon Salicath.
Møtet heves