Protokoll årsmøte Støttegruppe for Sudan og Sør-Sudan 

15.4.2024


Protokoll årsmøte Støttegruppe for Sudan og Sør-Sudan 

Dato: lørdag 16. mars 2024

Tid: kl. 14.00 – 15:30 (registrering og kaffe 13:30)

Sted: Batteriet, Oslo

 

  • Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Godkjent

 

  • Valg av møteleder

Styret foreslår Arthur Øyen.

 

Vedtak: Arthur Øyen er valgt

 

  • Valg av sekretær og tellekorps

Styret foreslår Maria Lausund Drivenes som sekretær, og ser ikke behov for tellekorps.

 

Vedtak: Maria Lausund Drivenes valgt som sekretær. 

 

  • Styrets årsmelding

Leder Marit Hernæs redegjorde kort for at situasjonen i både Sudan og Sør-Sudan. Kort presentasjon av årsmeldingen fulgte, inkludert samarbeidet med organisasjonene og UD i Sudan Forum. 

 

Vedtak: Årsmelding presentert og tatt til orientering, Under punkt V. B. må Kirkens Nødhjelp, Strømmestiftelsen og andre som mangler føres inn.

 

  • Innkomne saker

SFS sin fremtid 

Styret har sendt ut orienteringsnotat til diskusjon av styrets fremtid. 

 

Vedtak:

Styret følger opp årsmøtets anbefalinger om videre drift av SFS. Styret tar i løpet av 2024 opp spørsmålet om framtidig ledelse av Sudan Forum med UD og organisasjonene i Sudan Forum. Styret får mandat til å supplere styret i SFS dersom man finner aktuelle kandidater. Særlig dersom noen kan være aktuelle lederkandidater, til å jobbe tett og ha en god overlapp med Marit. Styret får også mandat/fullmakt til å vurdere om det er andre aktører man kan slå seg sammen med for å ha en sterkere stemme, feks Fellesrådet for Afrika. 

 

  • Regnskap for 2023 og budsjett for 2024

Regnskapet ble presentert. Kasserer redegjorde for hovedkildene til inntekter og utgifter, og informerte årsmøtet om hvor viktig det er for organisasjonens økonomi at medlemskontingent blir betalt. Budsjettet for 2024 ble også presentert.

 

Vedtak: Regnskapet er godkjent. Budsjettet er orientert om, og styret får fullmakt til å utarbeide et budsjett for kommende år. 

 

  • Valg av styret

 

Følgende styremedlemmer er til valg ved årsmøte: 

Martin Berge Jr (2022-2024) 

Hans-Petter Storemyr (2022-2024) 

Ingrid Rostad (2022-2024) 

Øivind Engh (2022-2024) 

Ketil Vaas (2022-2024)

 

Valgkomiteens innstilling – 2024-2026

Martin Berge Jr (2024-2026) 

Hans-Petter Storemyr (2024-2026) 

Øivind Engh (2024-2026)

Yabu Regina (2024-2026)

Joseph Langa (2024-2026)

 

Ketil Vaas går ut av styret 

Ingrid Rostad går ut av styret

 

Følgende styremedlemmer ble valgt/gjenvalgt i fjor for 2 år, og er ikke på valg: 

Maria Lausund Drivenes (2023-2025) 

Joseph Langa (2023-2025) (Erstattet Justin)

Hisham Yousif (2023-2025) 

Signe Fyhn (2023-2025) – Gått ut av styret etter 2023. 

 

LEDER:

Marit Hernæs gjenvelges for ett år fram til årsmøtet 2025

 

VALGKOMITE

Årsmøtet foreslår kandidater og velger valgkomite på 3 medlemmer.

Ny valgkomité: Hilde Ding, Araba Bullen og Guro Hubo 

 

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt med tillegget om at «styret gis myndighet til å supplere med flere dersom det ses hensiktsmessig i tråd med vedtak ovenfor.