Norges engasjement for fred, stabilitet og utvikling i Sør-Sudan

Hentet fra  Regjeringen-UD 9.3.2022

Norges langsiktige engasjement i Sør-Sudan søker å bidra til bærekraftig fred og utvikling. Fra årtusenskiftet har Norge, sammen med USA og Storbritannia (troikaen), vært engasjert i freds- og forsoningsarbeidet i Sudan og Sør-Sudan. Norge var først med å tilrettelegge for forhandlinger mellom SPLM/SPLA og sentralregjeringen i Khartoum, som munnet ut i en fredsavtale i 2005 og selvstendighet for Sør-Sudan i 2011. Hovedfokus nå er gjennomføring av fredsavtalen fra 2018, som ble inngått etter en fem år lang borgerkrig.

Sør-Sudan er partnerland for stabilisering og konfliktforebygging, og fokusland for utdanningssatsingen og arbeidet med kvinner, fred og sikkerhet (1325-agendaen).

Borgerkrigen og fredsavtalen i 2018

Borgerkrigen som brøt ut i 2013 bunnet særlig i historiske motsetninger mellom ulike etniske grupper, som ble satt på spissen etter en maktkamp på sentralt nivå i hovedstaden Juba. En fredsavtale ble inngått i 2015, men krigen brøt ut på nytt allerede i 2016. Den regionale organisasjonen Intergovernmental Authority on Development (Igad) igangsatte i 2017 høynivåforhandlinger om en revitalisert fredsavtale og en ny fredsavtale ble inngått i 2018. Troikaen var aktivt involvert i denne prosessen.

Fredsavtalen ble undertegnet av de største og fleste opposisjonsgruppene i Sør-Sudan, men noen mindre grupper står utenfor. Igad overvåker gjennomføring av avtalen. Norge har løpende dialog med partene til fredsavtalen og arbeider for at eventuelle vedvarende problemer mellom dem løses.

Gjennomføringen av fredsavtalen går imidlertid sakte. Den nasjonale samlingsregjeringen ble først dannet i februar 2020, etter betydelige forsinkelser, halvannet år etter inngåelsen av avtalen. Sentrale oppgaver utestår, blant annet reform av sikkerhetssektoren, grunnlovsreform og å sikre overgangsjustis. Det en viss fremdrift innen arbeidet med fredsavtalens kapittel om økonomisk reform og offentlig finansforvaltning. Norge er sentral i dette arbeidet, blant annet gjennom å lede en arbeidsgruppe under fredsavtalen om økonomisk reform.

Norge opprettholder et samlet bistandsnivå på i overkant av 650 millioner kroner, inkludert støtte til sivilsamfunnsorganisasjoner, FN-organisasjoner, overvåkingsmekanismer til fredsavtalen og andre multilaterale kanaler. Utdanning, godt styresett, matsikkerhet og helse er prioriterte satsingsområder for norsk støtte. Siden gjenopptakelsen av krigshandlingene i 2016 har stadig mer av pengene gått til humanitær nødhjelp.

Norges historiske rolle i det sørlige Sudan og uavhengigheten fra Sudan

Det har vært norsk tilstedeværelse i Sør-Sudan gjennom flere tiår. Kirkens Nødhjelp og Norsk Folkehjelp har vært i sørlige Sudan siden 1970- og 1980-tallet. Organisasjonene utviklet tette nettverk inn mot politiske aktører, kirkelige miljøer og lokale organisasjoner. Det har også vært et bredt anlagt samarbeid mellom norske og sudanske akademiske institusjoner, med røtter i Juba tilbake til denne tiden. Dette har vært en forutsetning for at Norge har kunnet spille en langvarig og aktiv rolle i Sør-Sudan og har gitt tillit og innpass i sentrale miljøer i Sør-Sudan, i tillegg til godt regionalt nettverk.

Kilde: Norges engasjement for fred, stabilitet og utvikling i Sør-Sudan – regjeringen.no