Protokoll fra årsmøte SFS 26.3.2023

30.3.2023

Protokoll årsmøte Støttegruppe for Sudan og Sør-Sudan

Sted: Torshov kirke, Oslo

Dato: 26. mars 2023

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Godkjent

Valg av møteleder

Styret foreslår Arthur Øyen.

Vedtak: Arthur Øyen er valgt

Valg av sekretær og tellekorps

Styret foreslår Ingrid Rostad som sekretær, Hisham Obeid Yousif og Arve Danielsen

Vedtak: Ingrid Rostad valgt som sekretær, Hisham Obeid Yousif og Arve Danielsen er valgt som tellekorps

Styrets årsmelding

Leder Marit Hernæs redegjorde kort for at situasjonen i både Sudan og Sør-Sudan vil bli redegjort for under jubileet. Styret ble presentert. Kort presentasjon av årsmeldingen, inkludert samarbeidet med organisasjonene og UD i Sudan Forum. Nevnte også arbeidet med Lundin-saken og presset for å løfte fokuset på Sudan og Sør-Sudan i Storting og Regjering. Vektla også betydningen av kontakten med diasporamiljøet i Norge. Redegjorde kort for overleveringen av dokumentasjonsprosjektet.

Innkomne saker

Forslag fra styret om endring av kontingent

Styret foreslår at 400,- beholdes for medlemmer, men kontingent for husstandsmedlemmer øker til 50 % av ordinært medlemskap, dvs kr, 200,-.  Gjeldende fra 2024.

Vedtak: Styrets innstilling vedtatt

 

Regnskap for 2022 og budsjett for 2023

Regnskapet ble presentert. Kasserer redegjorde for hovedkildene til inntekter og utgifter, og informerte årsmøtet om hvor viktig det er for organisasjonens økonomi at medlemskontingent.

Budsjettet ble også presentert.

Vedtak: Regnskapet er godkjent. Budsjettet er orientert om

 

Valg

Styremedlemmer valgt for perioden – 2022 – 2024:

  • Øivind Engh (kasserer)
  • Martin Berge Jr
  • Hans-Petter Storemyr
  • Ingrid Rostad – gjenvalg
  • Ketil Vaas

 

Styremedlemmer på valg – 2023:

  • Signe Fyhn
  • Justin Gwolo
  • Maria Lausund
  • Hisham Obeid Yousif

 

Valgkomiteens innstilling – 2022-2024

Styremedlemmer

Maria Lausund Drivenes – tar gjenvalg

Justin Gwolo – tar gjenvalg

Signe Fyhn – ta gjenvalg som kontaktperson for Torshov.Lilleborg menighet

Hisham Obeid Yousif – tar gjenvalg for 1 år inntil erstatter er funnet.

 

LEDER:

Forslag – leder gjenvelges for ett år fram til årsmøtet 2024

  • Marit Hernæs – leder

 

VALGKOMITE

Årsmøtet foreslår kandidater og velger valgkomite på 3 medlemmer.

Forslag om Hilde Ding,

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt med tillegget om at «styret gis myndighet til å supplere med en vara for Justin fra SSC, og samme for Hisham fra Sudanese Community».

Ny valgkomite: Hilde Ding, og styret får i oppgave å supplere valgkomiteen.